برگزاری نقاشی گروهی توسط مشاوران با موضوع فضای مجازی

این مسابقه با هدف آشنایی دانش آموزان ومدیریت واستفاده بهینه از فضای مجازی برگزار گردید.