کلاس اعتماد به نفس از طرف شهرداری

با هدف توسعه فعالیت های نهاد ها یاجتماعی در مدرسه