جلسه انجمن و اولیا مربیان

برگزاری جلسه انجمن اولیا ومربیان با هدف برنامه ریزی وبررسی مشکلات مدرسه