موزیک نرمش صبحگاهی

دانش آموزان محترم در طول هفته تربیت بدنی نرمش صبحگاه هماهنگ اجرا خواهد شد بنابراین  لازم است  موزیک نرمش صبحگاهی را حفظ کنید ضمنا هر روز صبح کاور های ورزشی خود را همراه داشته باشید .