برنامه امتحان

اولیا محترم و دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید

در صورتیکه 4 نمره نسبت به نمره مهر پیشرفت داشته باشید میتوانید در اردوهای مدرسه شرکت کنید

در صورتیکه  4 نمره پیشرفت داشته باشید شامل تقدیر نامه خواهید شد و موجب شادی پدر و مادر خواهید بود .

در امتحانات ابان غیبت ممنوع است .

در امتحانات آبانماه تاخیر ممنوع است .