شرکت در مسابقات قرانی

شرکت در مسابقات قرانی 

کلیه دانش آموزان دبیرستان در طرح مسابقات قرانی حفظ قرایت سوره      شرکت نمودند و اسامی برندگان به شرح ذیل میباشد .