مسابقات کتابخوانی

مسابقات کتابخوانی دبیرستان گوهرشاد 

واحد پرورشی دبیرستان کتنابهای ذیل را برای مطالعه معرفی نموده است و تعدادی از دانش آموزان با شرکت در مسابقات کتابخوانی حایز رتبه شدند . 

اسامی برگزیدگان :