برنامه معرفی زنان موفق ایرانی

برنامه معرفی زنان موفق ایرانی 

در طول دهه فجر برای ایجاد انگیزه جهت تلاش و خود باوری در کانال مدرسه تعدادی از زنان موفق ایرانی معرفی شد