مسابقه نقاشی

مسابقه نقاشی 

در طول سال تحصیلی معاونت پرورشی برای ایجاد شادی و نشاط ، و همچنین فرهنگسازی ،به مناسبتهای مختلف اقدام به برگزاری مسابقات نقاشی نمود .

عناوین مسابقات و اسامی برندگان به قرار ذیل میباشد .