فراخوان جشنواره ابن سینا و مسابقه ی دانش مغز

yesدانش آموزان محترم در جلسات اول کلاس پژوهش  در مورد جشنواره ابن سینا و مسابقه ی Brain Bee توضیح داده شده است . کسانی که مایل به شرکت در مسابقات هستند اسامی خود را هر چه سریع تر به سرکار خانم شیرافکن تحویل دهند .

yes همچنین می توانید از طریق لینک های زیر در مورد مسابقات اطلاعات کسب کنید و ثبت نام کنید .

yesبرای کسب توضیحات بیشتر نیز می توانید به دبیر پژوهش مراجعه نمایید .

لینک سایت جشنواره ابن سینا

لینک مسابقه ی Brain Bee