برگزاری مسابقات علوم آزمایشگاهی و تصویر خوانی امروز صبح 13 بهمن

برگزاری مسابقات مدرسه ای علوم آزمایشگاهی و تصویر خوانی 

امروز صبح داوری محور تصویر خوانی و و امتحان تیوری علوم آزمایشگاهی

در

دبیرستان برگزار شد.

نفر برگزیده مدرسه : آلیشان افروخته دانش آموز پایه هفتم 

گزارش تصویری