ثبت نام تیزهوشان

ثبت نام تیز هوشان 

ثبت نام دانش آموزان

زمان ثبت نام :از 26 /98/11لغایت 98/12/3

از طریق سایت : azmoon.medu.ir

امتحان : راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 99/2/4بصورت همزمان

مدارک مورد نیاز :

معدل کل سالانه هشتم : 19

مبلغ ثبت نام : 250000 ریال دویست و پنجاه هزار ریال

طریق پرداخت : از طریق سایت هنگام ثبت نام

مواد امتحانی : دو دسته سوالات (استعداد تحلیلی )  50 %و (استعداد تحصیلی ) 50%

منابع آزمون :                                               ضریب               ضریب              ضریب               ضریب      

                                                             ریاضی فیزیک       علوم تجربی        انسانی          سمپاد مهارتی

الف : قران و پیام آسمانی                             1                      1                         1                       1

ب: زبان و ادبیات فارسی                               2                      2                     4                       2

ج: مطالعات اجتماعی                                    1                      1                     1                         1

د: علوم تجربی                                              2                       4                     2                       3

ر: ریاضیات                                                    4                      2                     2                        3

 

تعداد سوالات : هرکدام از دروس 10 تا

نوع سوالات :چهار گزینه ای

نوع تصحیح : به ازای هر پاسخ صحیح 3 نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط 1 نمره منفی