ارایه جوایز سابقات قرانی

ارایه جوایز مسابقات قرانی  در دهه فجر 

جوایز مسابقات حفظ قران کریم در برنامه دهه فجر ارائه گردید 

درسا دهاقین 100- عسل سلطانی 99- نادیا خانجانی 98 نفرات اول تا سوم ( جایزه صد - نودوپنج و - نود هزار تومانی دریافت میکنند )

ریحانه نژادی 87 مهدیه اسدی 85 - کوثر فخری 84 -رومینا ابراهیمی 84 - نفرات چهارم تا ششم ( جایزه جایزه 50 هزار تومانی دریافت میکنند )

ملیکا هراتی 82 - طهورا محمدی 81- زهرا اسماعیلی 80 - مائده واحدی 80 -ترنم مرزبان 79- نفرات هفتم تا دهم ( جایزه 20 هزار تومانی دریافت میکنند )

مابقی دانش آموزان شرکت کننده که زحمت کشیدند و در مسابقه نمرات 30 تا 49 گرفتند ( جایزه ده هزار تومانی دریافت خواهند نمود )

پریا تیموری 40 - سلیمانی 45 - بختیاری 40 - ریاضتی 45 - شادکامیان 45- شریفی 40 - عباسی 38 - فقیر زاده 34 - کمالی 47 - تقدسی 41- زیدی 46 - سوری 47 - سیماابی 32 - صوفی 36 - ارجمندی 42 - مخملی 47 - محسنی 37 - بخشی 35 - عارف پویا 30 -قاسم نژاد 48 - رضایی 40 - شجاعی 47 - قریشی 40 - اثنی عشری 31 - امیدی 34- رستمی 45- سلیمانی محدثه 33.5 - سالاروند 35 - عابدی 30 - فاطمی 38 - معصوم نژاد 45 - شیر محمدی 42 - حسینی 37 - کنف چیان 35 - مرادی 43 - محرابی 38 - شمسایی 40 - صافیان 45 - هراتی الهه 35 - زیرکی 48 - فخری 38 - پرکر 37

گزارش تصویری