برگزیدگان مسابقه 40 چراغ

برگزیدگان مسابقه 40 چراغ

برگزیدگان مسابقه 40 چراغ

فاطمه حدادی : برنده مدال نقره ریاضی

آیدا صالحی : برنده مدال برنز شیمی و برنز ریاضی ، و دریافت دیپلم افتخار دوئل ریاضی 

فاطمه زهرا اسماعیلی : برنده مدال برنز شیمی ، برنز ریاضی و دریافت دیپلم افتخار دوئل ریاضی 

کوثر فخری : برنده مدال برنز ریاضی ، برنز دوئل ریاضی 

 

گزارش تصویری