افتخارات مدرسه

افتخارات مدرسه درسال تحصیلی 400-99

دیدن این تصاویر نشان از زحمات دانش آموزان و رهبری شایسته کادر آموزشی و تربیتی مدرسه است و باعث افتخار ما و اولیا گرانقدر و جامعه علمی 

این تصاویر نشان میدهد مدرسه  درتمامی ساحتهای سند تحول بنیادین گام برداشته و تمام تلاش خود را درجهت عمل کردن به وعده های خود سوق داده است .

وتمام تلاش خود را بکاربسته تا به  میثاق خود جامعه عمل بپوشاند .

ما تااخر ایستاده ایم چون به شما دل بسته ایم و بخدا ایمان داریم .

خدا را شاکریم